Feb 12th Monday SOMA  PRADOSHAM & Kumbha Sankramanam   

                    06.00 pm  Ekavara Rudra Abhishekam $36            
                    Siva Archana - $18                  

Feb 13th  Tuesday  MAHA SIVARATRI
                    08.00 am  Mahanyasam
                    09.00 am  Ekadasa Rudra Abhishekam  - $252

                                    Ekavara Rudra Abhishekam    $36
                    10.30 am   Sri Rudra Homam -$126                    
                    05.00 pm  Bilva Archana /Flower Service - $126      
                    07.00 pm   Siva Bhajans  -  Sej Arathi

Feb 14th Wednesday 
                    09.00 am  Sri Rudra Yagna Poornahuthi -$126 


Feb 16 Mon  Magha Krishna Trayodasi - SOMA PRADOSHAM
                      06.30 pm   Ekavara Rudra Abhishekam                  $36
                                      Siva Archana                                        $18                       

Feb 17 Tue Magha  Krishna Chaturdasi -MAHA SIVARATRI

                   10.00am 360 Rudra Abhishekam                 $108

                  10.30am Sri Rudra Homam   / 1 Lak Bilva Arachana    $126        

Feb 18 Web Magha Krishna  Amavasya   
         Amavasya    8.00am Tarpanam                                         $27

Mar 2  Mon Phalguna Sukla Trayodasi - SOMA PRADOSHAM
                      06.30 pm   Ekavara Rudra Abhishekam                  $36
                                      Siva Archana                                        $18                   

Mar 4  Wed   Phalguna Sukla Poornima - HOLI 


                      6.30pm  Sâi Satyanârâyaña Vratam                            $54
                      7.30pm Jyoti Arati                                                     $108

 Mar 5 Thur  9.30am Ekavara Rudra Abhishekam                     $36

TAX ID #

25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa

FEBRUARY 2018 - SPONSORSHIPS