CALENDAR OF EVENTS - APRIL   2018

  Samvatsaram:  Sri Vilambi Ayanam: Uttarāyanam;

    Māsam: Chaitram till April 15th / Vaisakham  ; Rutuvu : Vasanta


Apr 3  Tuesday  Sankatahara Chaturthi, Varaha Jayanthi

                   09.30 am   Ganapathi  Abhishekam            $54 

                   10.00 am   Ganapathi  Homam                   $126

                   06:30 pm “GA” kara Sahasram                   $36


Apr 11  Wednesday  Varudhini Ekadasi

           11am & 6pm Sri Sai Satyanarayana Vratam       $54

 

     Apr 13  Friday   Pradosham / Good Friday           

06pm Ekavara  Rudra Abhishekam                         $36 

                                 Siva Archana                            $18


Apr 14 Saturday  Masa Sivaratri  / Souramana Ugadi             

09.30 am  Sri Shirdi Sai Abhishekam               $54           

10.30 am  Navagraha  Homam                          $126           

10.30 am 360 Siva Linga Archana        $108


Apr 15 Sunday    Chaitra   Amavasya             

08.00am   Deva Rishi Pitru tarpanam              $21


Apr  16  Monday   Mesha Sankramanam             

6.00pm  Veda Patanam                                 $54


Apr 17  Tuesday  Krittikā deepam                   

               Krittika  Nakshatra Archana      $18                           

Oil Lemon lamps (2)         $6


Apr 18  Wednesday   Parasurāma & Akshaya Tritiya                 

10:00 am   Maha  Lakshmi Abhishekam        $54     

06.30 pm   Maha Lakshmi kumkum puja  $21

 Sri Maha Lakshmi & Kanakadhara Yagna   

Thursday 19th  -  Saturday 27th

Sun 28th  - Yagna Poornahuthi


Full MahaLakshmi/Kankadhara Yagna - $1116 - Prasadam -Saree & gold pendent

$504 - Prasadam -Saree & sliver pendent

$252(   ) shawl & pendent


Abhishekam - $54

Kumkumarchana- $21

Maha Lakshmi Homam - $126 

Flower Service - $36


Apr 18th Wednesday  -Akshaya Tritiya

  Sri  Lakshmi Homam - $126 - Prasadam - blessed   Kumkum


Annadanam - $54; $108; $252; $504; $1008 

 

Go Daanam - $1116
DO NOT BUY GOLD this day -  means inviting KALI Purusha

Apr 20  Friday  Masa Skanda Shashti / Shankara Jayanthi           

09.30 am Sri  Siva / Subrahmanya Abhishekam $54   

          10.30 am Kanakadhara Homam $126                   

    Subrahmanya Archana $18  /  Oil Lamps       $12


Apr 21   Saturday  Ramanuja Jayanthi

Apr 22  Sun  Māsa Durgāshtami / Ganga Jayanthi             

10.30 am Durga Homam                             $126
             Durga / Ganga /Archana                  $18

                Ganga Arathi                                   $54


Apr 25  Wednesday  Mohini Ekadasi

11.00 am  & 6 pm Sri Sai Satyanarayana Vratam  $54


Apr 27  Friday  Pradosham             

06.00 pm Ekavara  Sai Rudra Abhishekam      $36 

                          Siva Archana                           $18

Apr 29  Sunday  Vaisakha  Poornima

09.30 am  Sri Shirdi Sai   Abhishekam            $108   

       10.30 am  Sri Sai Rudra  Homam                  $126       

   11am/ 6pm Sri Sai Satyanarayana Vratam          $54           

Sri Sai Archana $11 / Sahasranamam         $21


TAX ID #

25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa