​​TAX ID #
​25-1584149
​​
Shirdi Sai Saba Temple
Pittsburgh, PA

Bhagavan Sri Satya Sai Baba Puja

​​​​​​​​   Bhagavan Sri Satya Sai Baba Birthday

                   November 23  

                     


Full Sponsorship for Satya Sai's Birthday - $154 


9.30 am Sai Paduka Rudrabhishekam          $54

11.00 am Sri Sai Homam $54; 


Sai Sahasranama Archana  $21


Sai Archana  $11 


 ANNADANAM