​​TAX ID #
​25-1584149
​​
Shirdi Sai Saba Temple
Pittsburgh, PA

        Full Sponsorship of Ekadasa Rudra Abhishekam - $252

  (Rudrabhishekam, Homa, Bilva  Trisathi Archana, Arathi)

Prasadam: Blessed Pendant, Vibhudhi, Homa Raksha 
Ekadasa Rudrabhishekam & Bilva Archana: $154
(Ekadasa Rudrabhishekam , Bilva Archana)

Prasadam: Blessed  Vastram, Vibhudhi, Homa RakshaTo Sponsor  9.00 am Mahanyasam

  Ekadasa Rudra Abhishekam $108
 

Sri Rudra Homam $54

Bilva Archana $108

Siva archana - $18  ;       Rudra Trisathi $54


Ekavara Rudram $36  ;   Flower Service $54


 Jyothi Arathi $27;    Prasadam sponsorship: $108


Sunday 19th  - 10.30 am Siva Parvathi Kalyanam

​SPONSOR A DRAVYA FOR ABHISHEKAM

All 54 Visesha Dravya - $154 - Prasadam blessed Raksha

Gallon of Raw milk - $11

27 Visesha Dravya - $81

11 Visesha Dravya - $33

SPONSOR BILVA FOR ABHISHEKAM

11 Bilvas - $11 ; 108 Bilvas - $108 ; 1008 Bilvas - $504


**Dravya sponsor's family names will be included in the Shiva Abhishekam.**


All are welcome to Join in Person.                                     EKADASA RUDRA ABHISHEKAM

           Special Service on Maha Sivaratri & Kartika Masa 


Shivaya Vishnu Roopaya Shivarupaya Vishnave 
Shivasya hirdayam Vishnur Vishnoscha hridayam Shivah


Shiva is in the form of Vishnu, as Vishnu is in the form of Shiva.

Shiva is in the heart of Vishnu as Vishnu is in the heart of Shiva